Novice

Na podlagi Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. ( SV565/2010 ) in 4. člena Pravilnika o prodaji nepremičnin v lasti družbe z dne 31. 5. 2016, družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin.

Predmet prodaje je soba na podstrešju večstanovanjske stavbe Škvarčeva ulica 12 v izmeri 13 m2 , ID znak 1076- 964-12,  posamezni del št. 12, v stavbi 964, k. o. 1076 Medlog (ID 5642410), v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in je prosta vseh bremen.

Navodila za oddajo ponudbe so dosegljiva v priloženi dokumentaciji.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, na podlagi Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o.  (SV565/2010) in 4. člena Pravilnika o prodaji nepremičnin v lasti družbe z dne 31. 5. 2016,  objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin in sicer:

  1. Soba na podstrešju večstanovanjske stavbe Škvarčeva ulica 12 v izmeri 13 m², ID oznaka 1076-964-12,  posamezni del št. 12 v stavbi 964 k. o. 1076 Medlog (ID 5642410), v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in je prosta vseh bremen.
  2. Kletna shramba v 1. etaži večstanovanjske stavbe Gosposka ulica 21 v izmeri 23,3 m², ID znak 1077-1524-10,  posamezni del št. 10 v stavbi 1524 k. o. 1077 Celje (ID 5695438), v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in je prosta vseh bremen.

Navodila za oddajo ponudbe so dosegljiva v priloženi dokumentaciji.

 


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila Javni razpis za dodelitev stanovanj starejšim osebam. Razpis je odprt od 12. 9. 2016 do 19. 10. 2016 do 10. ure. Družba ponuja 5 obnovljenih stanovanj za osebe starejše od 60 let, stanovanja v bloku z dvigalom, najem za nedoločen čas, ugodne najemnine in pokritje stroškov upravljanja, zavarovanja in investicijskega vzdrževanja.

Na spletni strani je na voljo razpisna dokumentacija in vloga.

Razpisna dokumentacija in vloga v tiskani obliki ter dodatne informacije so dosegljive tudi na sedežu družbe na Miklošičevi ulici 1, 3000 Celje, v času uradnih ur, tel. št. 03 4265 100 in e-pošti nepremicnine@celje.si.


Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14; v nadaljevanju Pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13; v nadaljevanju ZUP) in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCD-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1. 99/13 in 14/15, 57/15, 90/15-ZUUJFO; v nadaljevanju ZUPJS) družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje,

OBJAVLJA PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Objavljena je prednostna lista A, za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu pravilnika niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in prednostno lista B, za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani  plačati lastno  udeležbo. Razpisnik bo stanovanja dodeljeval upoštevajoč prednostni vrstni red po posameznih seznamih, odvisno od velikosti gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj.

Uvrstitev prosilca po tej prednostni listi se lahko spremeni, ko bo pritožben organ odločil o vseh morebitnih pritožbah prosilcev. Pravnomočna prednostna lista bo objavljena na spletni strani razpisnika www.nepremicnine-celje.si.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča, da 23. 3. 2016 objavlja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem (prednostna lista A in B). Če ste  zainteresirani za najem neprofitnega stanovanja, lahko v objavljenem razpisu preverite ali izpolnjujete pogoje in se prijavite na razpis od srede 23.3.2016  do zaključka razpisa 22.4.2016.

Vsi prosilci prevzamejo vlogo na enotnem obrazcu v tajništvu, pisarna 2, družbe Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva 1, v času uradnih ur, v ponedeljek, sredo in petek od 800 do 1100 ure, ob sredah tudi od 1500 do 1700 ure.

Vloga je dostopna tudi na naši spletni strani.


Družba Nepremičnine Celje d. o. o. objavlja Prednostno listo A - Mlade družine iz naslova Javnega razpisa za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam. Gre za prvi tovrsten ukrep na področju stanovanjske politike v Mestni občini Celje, ki je namenjen mladim in mladim družinam. Vsem novim najemnikom želimo topel dom.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je v mesecu marcu zaključila Vabljeni arhitekturni natečaj za izdelavo IDZ objektov Prešernova 17 in Stanetova 19 v Celju. K sodelovanju je povabila sedem lokalnih arhitekturnih birojev, ki so s problematiko objektov v mestnem središču ustrezno seznanjeni.

Namen natečaja je vzpostavitev strokovnega dialoga v procesu obnove objektov v mestnem središču Celja, prvenstveno namenjenih stanovanjskemu bivanju. Arhitekturni biroji so predstavili zanimive strokovne rešitve, ki jih že lahko povezujemo z vsebino, pomembno pri pripravi Lokalnega stanovanjskega programa v MOC.

Predstavitev strokovnih rešitev si lahko pogledate na spletni strani, našem Youtube profilu in predstavitveni brošuri. Ogled celotnih natečajnih elaboratov je možen v času uradnih ur na sedežu družbe Nepremičnine Celje d.o.o.