Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je na podlagi Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in na podlagi UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) natančneje Oddelek 4,  Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Člen 37, imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov, imenovala Tadeja Lebiča (03 42 65 135 in tadej.lebic@celje.si)  za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Položaj in naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov opredeljujeta 38. in 39. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov.

V skladu z 38. členom, točko štiri (4) Uredbe, lahko posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje družba Nepremičnine Celje d.o.o., stopijo v stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov glede vseh vprašanj, povezanih z njihovo obdelavo in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi te Uredbe.