Novice

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 -UPB2, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUPJS) družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja

JAVNI RAZPIS  ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM ZA OBDOBJE 2022-2024 NA OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo in vlogo od 4. 10. 2021 do zaključka razpisa na:

  • na spletni strani razpisnika in
  • v  tiskani obliki v pritličju sedeža družbe Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje vsak delovni dan med 7. in 15. uro. 

 

Popolna vloga se odda na obrazcu vloga s prilogami v času razpisa:

  • na Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, v  Glavni pisarni občinske uprave v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16.30 ure in v petek od 8. do 12.30 ure. Pričetek sprejemanja vlog v Glavni pisarni občinske uprave je 8. 10. 2021.  Zadnji dan oddaje vloge je na Mestni občini Celje je 5. 11. 2021 do 10. ure ali
  • priporočeno po pošti na naslov Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje. Kot pravočasna oddana poštna pošiljka se šteje pošiljka z žigom pošte na dan 5. 11. 2021.

 

Na zaprti ovojnici mora biti poleg naslovnika zapisano: Vloga na JR za dodelitev neprofitnih stanovanj 2022-2024.

Prosilci, ki bodo oddali vlogo v Glavni pisarni občinske uprave, bodo morali ob vstopu izpolnjevati pogoje, ki bodo glede na priporočila vlade oz. NIJZ zaradi COVID-19, veljala v času oddajo vlog.


Spoštovani,

v družbi Nepremičnine Celje d.o.o. smo pripravili posodobljena priporočila in navodila za preprečevanje širjenja okužb z virusom, ki povzroča bolezen COVID-19 pri izvedbi vzdrževalnih del in prevzemu stanovanj družbe Nepremičnine Celje d.o.o. Žal je bolezen COVID-19 še vedno med nami, kar v veliki meri vpliva na dinamiko izvajanja del v stanovanjih in s tem na kakovost vašega bivanja in poslovanja z družbo Nepremičnine Celje d.o.o. Vsi skupaj si želimo, da morebitno poslabšanje epidemiološke slike ne bi pomenilo ponovnih omejitev in odlaganja del v nepredvidljivo prihodnost. Naprošamo Vas, da upoštevate priporočila ter ravnate tvorno in odgovorno.

 


Spoštovani,

obveščamo Vas, da je v Uradnem listu RS št. 90 dne, 4. 6. 2021, bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ-1E), ki spreminja  višino neprofitne najemnine za stanovanje v najemu. V spodnjem dokumentu so na voljo dodatne splošne informacije.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, na podlagi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 20. 12. 2016 in skladno s Poslovnim načrtom 2021, objavlja

JAVNO POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PRODAJO STANOVANJ

Družba je zainteresirana za nakup stanovanj, ki se nahajajo na območju Mestne občine Celje, s ciljem povečati lastniške deleže v večstanovanjskih stavbah, ki so predmet javnega povabila družbe. Vse podatke o javnem povabilu in način oddaje ponudb so na voljo v spodnjih datotekah.


Spoštovani,

družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča svoje najemnike, da je s 1 .1. 2021 v veljavi nov TRR račun družbe s številko SI56 0400 1004 9239 614 Nova KBM d.d. Najemnike opozarjamo, da naj bodo pri plačilu svojih obveznosti pozorni na spremenjen TRR račun družbe.

Hvala za razumevanje.

Nepremičnine Celje d.o.o.


Spoštovani,

obveščamo vas, da družba Nepremičnine Celje d.o.o. v letu 2021 prehaja na izključno elektronsko likvidacijo prejetih računov. V izogib morebitnim težavam, Vam v nadaljevanju pošiljamo navodila, katere naprošamo, da jih upoštevate. Na voljo smo tudi za dodatne pojasnitve.

1) Prejem E - Računa velja za vse račune, katerih opravljena storitev je bila izvedena v letu 2021 in naprej.

Računi, katerih storitev je bila opravljena v letu 2020 in bodo prejeti v letu 2021 se pošiljajo v klasični obliki.  Za vse račune, katerih storitev je bila izvedena v letu 2021 je OBVEZNA izstavitev E - Računa. V kolikor bodo slednji prejeti v tiskani in nepravilni obliki, bodo tretirani kot neprejeti.

2) Račune bomo sprejemali na e-poštni naslov: racuni.nepremicnine@celje.si

Računi prejeti na druge e-poštne naslove družbe bo družba obravnavala kot neprejete. Prav tako bo kot neprejete račune obravnavala vse tiste račune, ki bodo prispeli v tiskani obliki, skladno s točko 1.

3) E - Račune bo družba sprejemala v obliki e-Slog 2.0.

Oblika e-Slog je uveljavljen standard računov v elektronski obliki, ki zajema dokument v datotečnem sistemu .xml in .pdf vizualizaciji. Tovrstnemu računu lahko priložite tudi priloge, ki jih morebiti zahteva družba in se vsebinsko vežejo IZKLJUČNO na posredovani račun. Računi, ki ne bodo poslani v obliki e-slog 2.0 bodo tretirani kot neprejeti in avtomatično brisani.

4) Pravilo: eno e-poštno sporočilo – en račun.

Izvajalec za vsak posamezen račun pošlje eno elektronsko sporočilo. V kolikor bo v enem poštnem sporočilu več računov, jih bo družba tretirala kot neprejete, saj jih informacijski sistem ne prepozna kot večje število računov.

5) Drugi opomniki.

Prejete račune v drugih oblikah in načinu, kot so navedeni v predhodnih točkah zgoraj (npr. v formatu word ali ZIP,…), bo družba tretirala kot neprejete. Vsa druga sporočila, ki bodo prejeta na e-poštni račun racuni.nepremicnine@celje.si in ne bodo E - Racuni bodo tretirana kot neprejeta in avtomatično brisana. Priloge, ki jih izvajalci pošiljate, jih pošiljate izključno ob posameznem računu, na katerega je vezana ali neposredno na elektronske poštne naslove zaposlenih družbe ali splošni naslov družbe nepremicnine@celje.si.

Hvala za razumevanje.

                                                                                                           Nepremičnine Celje d.o.o.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. bo od 8. 6. 2020 dalje, v času uradnih ur, pričela s sprejemanjem strank. Sprejemanje strank bo potekalo zgolj po predhodnem dogovoru in izključno za zadeve, ki potrebujejo osebno obravnavo.
 
Za predhodni dogovor se obrnite neposredno na strokovnega sodelavca, s katerim morate urediti zadevo (kontakti) ali pokličite na 03 426 51 00.
 
Ob vstopu v naše poslovne prostore je obvezno upoštevanje zaščitnih ukrepov:
  • uporaba lastne zaščitne maske - brez nje vstop v poslovne prostore ne bo mogoč,
  • pri vstopu v poslovni prostor si je potrebno razkužiti roke,
  • upoštevajte higieno kašlja in
  • na stopnišču se držite razdalje 1,5 metra.
V poslovnih prostorih družbe smo omejili število strank. V primeru, da zamudite dogovorjeni termin,  se boste morali ponovno dogovoriti za novega.
 
Naprošamo Vas, da do nadaljnjega:
  • vloge vseh vrst pošiljajte: po navadni pošti, na elektronski naslov »nepremicnine@celje.si«, oddate v naš nabiralnik v pritličju vhoda v poslovni del stavbe na Miklošičevi ulici 1 v Celju in
  • poizvedbe o zadevah v obravnavi opravite telefonsko ali po elektronski pošti.
Vse vloge so dostopne na spletni strani družbe. V kolikor nimate dostopa do interneta, lahko vloge prevzamete v pritličju vhoda v poslovni del stavbe na Miklošičevi ulici 1 v Celju.
 
Hvala za razumevanje.
 
Nepremičnine Celje d.o.o.