Novice

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Gradbeni inštitut ZRMK sodelujeta v mednarodnem projektu CoNZEMs. Projekt obravnava skoraj nič energijske stavbe (sNES). Njihove prednosti so predvsem nizka raba energije za ogrevanje (in hlajenje), visok delež rabe energije iz obnovljivih virov, nizki stroški za energijo, dobro toplotno ugodje in kakovost notranjega zraka in nizke emisije CO2.

Vabimo vas, da si v priloženi publikaciji "Zakaj so skoraj nič-energijske stavbe prava odločitev?" preberete o izkušnjah, pričakovanjih in prednostih bivanja v sNES. 

Projekt CoNZEBs je financiran iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije H2020 (Obzorje 2020).


Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 z dopolnitvami) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list RS, št. 14/04 z dopolnitvami), družba Nepremičnine Celje d.o.o. v skladu z določili Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje, objavlja,

  • prednostno listo A1 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe,
  • prednostno listo A2 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in
  • prednostno listo B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so zavezani  plačati lastno  udeležbo.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je, v sodelovanju s Poklicno gasilsko enoto Celje, pripravila informacije o izvajanju ukrepov varovanja pred požarom. Požar je nevaren za življenje in zdravje ljudi. Posebno nevarnost predstavljajo dim, vročina in strupeni plini, ki nastanejo pri zgorevanju. Dobra preventiva in seznanitev s pravilnim ravnanjem v primeru nastanka požara, je pomembna naloga za vse člane skupnega gospodinjstva. Publikacija je na voljo na povezavi.


Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.69/2003 in drugih sprememb ter zakonskih in podzakonskih aktov), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem z dne 11. 6. 2019, družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja Prednostno listo za dodelitev službenih stanovanj v najem po Razpisu za oddajo službenih stanovanj v najem z dne 13. 6. 2019.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je pripravila posodobljena (maj 2019) Navodila za uporabo in vzdrževanje za najemnike stanovanj. Navodila so ločena za najemnike v stanovanjski soseski Pod gabri in najemnike v ostalih večstanovanjskih stavbah. Najemnike naprošamo za pregled navodil in njihovo upoštevanje.

Navodila so dosegljiva na povezavi.

 


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje.

Razpisuje se oddaja v najem najmanj 110 neprofitnih stanovanj na območju Mestne občine Celje, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v letih 2019, 2020 in 2021. 

Od razpisanega števila stanovanj bo predvidoma: najmanj 80 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in se bodo uvrstili na listo A; najmanj 20 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in so zavezani plačati lastno udeležbo ter se bodo uvrstili na listo B; 7 arhitekturno prilagojenih stanovanj za potrebe invalidov, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička in 3  stanovanja s prilagojenimi inštalacijami za osebe z okvaro čuta (gluhe in slepe osebe).

Razpisna dokumentacija, vloga in dodatne informacije so dosegljive na spletni strani.

Rok za oddajo vlog: 26.4.2019


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je, z namenom izboljšanja procesa obveščanja svojih uporabnikov, na svoji spletni strani pripravila možnost za prijavo na prejemanje informacij po elektronski pošti. Ob prijavi lahko izbirate katere vrste informacij želite prejemati:

  • javni razpisi za občane (informacije o objavi javnih razpisov za dodelitev stanovanj ter informacije, ki se neposredno navezujejo na objavo javnih razpisov),
  • javni razpisi za pravne osebe (informacije o objavljenih javnih in drugih naročilih družbe za izvajanje dobav blaga, storitev in gradenj),
  • novice o prodaji in oddaji nepremičnin (informacije o nepremičninah, ki so predmet prodaje in informacije o oddaji nepremičnin s prosto oblikovano najemnino), 
  • obvestila za najemnike stanovanj (aktualne informacije, ki se navezujejo na izvajanje najemnih razmerij ) in
  • informacije o vzdrževanju stanovanj, kakovosti bivanja in projektih (koristne informacije o ukrepih za vzdrževanje stanovanj, možnih prihrankih, varnosti, tekočih projektih družbe in druge informacije, ki se vežejo na kakovost bivanja).

 

Prijavite se lahko na povezavi prejemanje informacij.

Vabljeni!