Novice

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila javno naročilo št. JN007139/2022-B01 Gradbena, obrtniška in instalacijska dela v vzdrževanju stanovanj in skupnih delov stavb v lasti in gospodarjenju pri družbi Nepremičnine Celje d.o.o. za leti 2023 in 2024.

Objava javnega naročila in razpisna dokumentacija so dosegljivi na Portalu javnih naročil.

Oddaja ponudbe se izvrši z brezplačno registracijo v sistemu eJN.

Rok za oddajo ponudbe: 22.11.2022 do 12:00 h.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. bo s ponudniki, ki bodo oddali dopustno ponudbo, sklenila okvirni sporazum za izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del v letih 2023 in 2024. Vse dodatne informacije glede oddaje vloge in priprave ponudbe lahko ponudniki naslovijo preko Portala javnih naročil ali na e-poštni naslov tadej.lebic@celje.si.


Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., je Agencijo za energijo RS obvestila o ukinitvi dejavnosti dobave zemeljskega plina končnim odjemalcem z dnem 1. 11. 2022. Posledično morajo vsi končni odjemalci, ki jim zemeljski plin dobavlja Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., v najkrajšem možnem času podpisati pogodbo z novim dobaviteljem zemeljskega plina. Za vse najemnike družbe Nepremičnine Celje d.o.o., ki imajo podpisane pogodbe o dobavi zemeljskega plina (še posebej opozarjamo, da gre samo za spremembo o dobavi zemeljskega plina) z Energetiko Celje, javno podjetje, d.o.o., je obvezno, da v najkrajšem možnem času poiščejo novega dobavitelja plina in z njim sklenejo novo pogodbo o dobavi.

Navodila na spodnjih povezavah.


Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 -UPB2, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUPJS) družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja pravnomočne

PREDNOSTNE LISTE

iz naslova Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2022-2024 na območju Mestne občine Celje.

Prosilci so skladno z izpolnjevanjem pogojev razpisa uvrščeni na tri ločene (pod)liste:

  • Za oddajo stanovanj za posebno skupino mladi do 30 let in mlade družine do 30 oz. 35 let je oblikovana (pod)lista upravičencev A1 in B1.
  • Za oddajo arhitektonsko prilagojenih stanovanj za potrebe invalidov, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička je oblikovana (pod)lista upravičencev A2 in B2.
  • Za oddajo stanovanj upravičencem, ki ne spadajo v skupino mlade družine in mladi ter invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička, je oblikovana (pod)lista A3 in B3.

 


Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 -UPB2, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUPJS) družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja

PREDNOSTNE LISTE

iz naslova Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2022-2024 na območju Mestne občine Celje. 

Prosilci so skladno z izpolnjevanjem pogojev razpisa uvrščeni na tri ločene (pod)liste:

  • Za oddajo stanovanj za posebno skupino mladi do 30 let in mlade družine do 30 oz. 35 let je oblikovana (pod)lista upravičencev A1 in B1.
  • Za oddajo arhitektonsko prilagojenih stanovanj za potrebe invalidov, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička je oblikovana (pod)lista upravičencev A2 in B2.
  • Za oddajo stanovanj upravičencem, ki ne spadajo v skupino mlade družine in mladi ter invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička, je oblikovana (pod)lista A3 in B3.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. na podlagi  Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami) ter  Akta o ustanovitvi  družbe z omejeno odgovornostjo z dne 20. 12. 2016, objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA PONOVNO SKLENITEV NAJEMNE POGODBE

 

Obvestilo o objavi razpisa, razpisna dokumentacija, vloga in dodatne informacije so na voljo na spodnjih povezavah.


Spoštovani,

družba Nepremičnine Celje d.o.o. sporoča, da bo nepravnomočna prednostna lista in pod(liste) po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2022-2024 na območju Mestne občine Celje, objavljena predvidoma do konca julija 2022.

Nepremičnine Celje d.o.o.


Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 in drugih sprememb ter zakonskih in podzakonskih aktov), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem z dne 11. 6. 2019 (v nadaljevanju Pravilnik), družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja

 

RAZPIS ZA ODDAJO SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM

 

Rok za oddajo vlog je 15. 7. 2022 do 11. ure. 

Razpisna dokumentacija in vloga sta na voljo na povezavi za službena stanovanja.