Novice

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. objavlja obvestilo najemnikom družbe glede naročanja pregledov, rednih servisov in popravil plinskih grelnikov v stanovanjskih enotah.


Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003, 57/2008, 87/2011, 27/17), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o., Pravilnika o oddaji tržnih stanovanj in stanovanj namenjenih posebnim prednostnim kategorijam upravičencev z dne 9. 12. 2014 in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji tržnih stanovanj in stanovanj namenjenih posebnim kategorijam upravičencev z dne 27.10.2015, družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja Prednostno listo skupine A - Mlade družine in Prednostno listo skupine B - mladi.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. vabi k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanj. Predmet prodaje je:

  • stanovanje v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Čopova ulica 15, Celje v izmeri 26 m², ID znak 1077-37-29, posamezni del št. 29 v stavbi 37 k.o. 1077 Celje ( ID 550797).

 

Vse informacije so dosegljive na povezavi.


Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 in drugih sprememb ter zakonskih in podzakonskih aktov), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem z dne 13.6. 2014, je družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem.

Predmet razpisa je oddaja neopremljenega službenega stanovanja v najem, ki je v lasti in upravljanju družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in sicer stanovanje številka 61. E na naslovu Okrogarjeva ulica 5, 3000 Celje (107130). Dvosobno stanovanje s kabinetom je neopremljeno in se nahaja v dvanajstem nadstropju objekta ter ima površino 69,2 m². Najemnina za stanovanje znaša 290,66 EUR na mesec. V najemnini niso zajeti obratovalni stroški in stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja.


Rok za oddajo vlog je 26. 3. 2018 do 11. ure. Vloge se oddajo po pošti na naslov Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, s pripisom »RAZPIS ZA ODDAJO SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM – ne odpiraj«.

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o., Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter Zveza društev upokojencev Celje, so v letu 2018 obravnavali temo kakovosti bivanja v tretjem življenskem obdobju s poudarkom na stanovanjski politiki. Rezultat obravnave je publikacija, ki predstavlja analitičen pregled možnosti stanovanjskega bivanja za starejše v Mestni občini Celje.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o., je dne 19.1.2018, na spletni strani objavila Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam 2018. Družba je na razpisu ponudila 14 stanovanj z dobo najema do 8 let in možnostjo podaljšanja. 9 stanovanj bo namenjenih prednostni skupini »mlade družine« in 5 prednostni skupini »mladi«. Najemnine se razlikujejo glede na velikost in strukturo stanovanj in so ugodnejše od tržnih. Pri tem bo družba prevzela tudi stroške notarskih storitev, upravljanja, rezervnega sklada, zavarovanje, investicijskega vzdrževanja stanovanja in skupnih delov. Bodoči najemniki bodo nosili stroške najema, opreme in rednih obratovalnih stroškov stanovanj.

Javni razpis je odprt do 19. 2. 2018 do 10.00 ure. Vse dodatne informacije, razpisno dokumentacijo, vloge in pregled tlorisov stanovanj, lahko prosilci dobijo na spletni strani in v prostorih družbe v času uradnih ur.

Razpis je zaključen.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila javno naročilo za prenovo kopalnic v zasedenih stanovanjih družbe. Predmet naročila zajema sukcesivno dobavo in prenovo najmanj 34 kopalnic v letu 2018 in najmanj 46 kopalnic v letu 2019. V obdobju trajanja okvirnega sporazuma, do konca leta 2019, mora izbrani izvajalec dokončati najmanj 80 kopalnic.

Rok za prejem ponudb je 7.2.2018 do 10.00 ure. Ponudnike vabimo k oddaji ponudb in pregledu razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije na voljo na e-poštnem naslovu tadej.lebic@celje.si in 03 42 65 135.