Novice

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča najemnike stanovanj, katerih lastnik je in se nahajajo v stanovanjskih stavbah, katerih upravnik je Atrij Celje d.o.o..

V zvezi s problematiko plačevanja računov za obratovalne stroške, ki ste jih plačevali upravniku Atrij Celje d.o.o., vas obveščamo, da po javno dostopnih podatkih Atrij Fisa d.o.o., ni pravni naslednik upravnika Atrij Celje d.o.o.

Če ste prejeli račun (položnico) za obratovalne stroške, ki ga je izdal Atrij Fisa d.o.o., lahko tega pisno zavrnete z obrazložitvijo, da Atrij Fisa d.o.o. nima sklenjenje Pogodbe o opravljanju storitev upravljanja za stanovanjsko stavbo na vašem naslovu.

O morebitnih spremembah iz naslova problematike vas bomo obveščali.


Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14; v nadaljevanju Pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13; v nadaljevanju ZUP), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCD-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1. 99/13 in 14/15, 57/15, 90/15-ZUUJFO; v nadaljevanju ZUPJS) Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica  1, 3000 Celje,

OBJAVLJA

  1. prednostno listo A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu pravilnika niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in
  2. prednostno listo B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani  plačati lastno  udeležbo.

S tem obvestilom družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča svoje najemnike o pravilih in postopkih pri rednem vzdrževanju plinskih grelnikov v stanovanjskih enotah družbe ter v primeru okvar le-teh in se vežejo na pooblaščene serviserje. Vse informacije v priloženem obvestilu.

Družba je dne 15.9.2016 dopolnila seznam pooblaščenih serviserjev.

Nepremičnine Celje d.o.o.


Na podlagi Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. ( SV565/2010 ) in 4. člena Pravilnika o prodaji nepremičnin v lasti družbe z dne 31. 5. 2016, družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin.

Predmet prodaje je soba na podstrešju večstanovanjske stavbe Škvarčeva ulica 12 v izmeri 13 m2 , ID znak 1076- 964-12,  posamezni del št. 12, v stavbi 964, k. o. 1076 Medlog (ID 5642410), v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in je prosta vseh bremen.

Navodila za oddajo ponudbe so dosegljiva v priloženi dokumentaciji.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, na podlagi Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o.  (SV565/2010) in 4. člena Pravilnika o prodaji nepremičnin v lasti družbe z dne 31. 5. 2016,  objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin in sicer:

  1. Soba na podstrešju večstanovanjske stavbe Škvarčeva ulica 12 v izmeri 13 m², ID oznaka 1076-964-12,  posamezni del št. 12 v stavbi 964 k. o. 1076 Medlog (ID 5642410), v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in je prosta vseh bremen.
  2. Kletna shramba v 1. etaži večstanovanjske stavbe Gosposka ulica 21 v izmeri 23,3 m², ID znak 1077-1524-10,  posamezni del št. 10 v stavbi 1524 k. o. 1077 Celje (ID 5695438), v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in je prosta vseh bremen.

Navodila za oddajo ponudbe so dosegljiva v priloženi dokumentaciji.

 


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila Javni razpis za dodelitev stanovanj starejšim osebam. Razpis je odprt od 12. 9. 2016 do 19. 10. 2016 do 10. ure. Družba ponuja 5 obnovljenih stanovanj za osebe starejše od 60 let, stanovanja v bloku z dvigalom, najem za nedoločen čas, ugodne najemnine in pokritje stroškov upravljanja, zavarovanja in investicijskega vzdrževanja.

Na spletni strani je na voljo razpisna dokumentacija in vloga.

Razpisna dokumentacija in vloga v tiskani obliki ter dodatne informacije so dosegljive tudi na sedežu družbe na Miklošičevi ulici 1, 3000 Celje, v času uradnih ur, tel. št. 03 4265 100 in e-pošti nepremicnine@celje.si.


Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14; v nadaljevanju Pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13; v nadaljevanju ZUP) in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCD-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1. 99/13 in 14/15, 57/15, 90/15-ZUUJFO; v nadaljevanju ZUPJS) družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje,

OBJAVLJA PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Objavljena je prednostna lista A, za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu pravilnika niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in prednostno lista B, za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani  plačati lastno  udeležbo. Razpisnik bo stanovanja dodeljeval upoštevajoč prednostni vrstni red po posameznih seznamih, odvisno od velikosti gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj.

Uvrstitev prosilca po tej prednostni listi se lahko spremeni, ko bo pritožben organ odločil o vseh morebitnih pritožbah prosilcev. Pravnomočna prednostna lista bo objavljena na spletni strani razpisnika www.nepremicnine-celje.si.