Novice

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je pripravila posodobljena (maj 2017) Navodila za uporabo in vzdrževanje za najemnike stanovanj. Navodila so ločena za najemnike v stanovanjski soseski Pod gabri in najemnike v ostalih večstanovanjskih stavbah. V skrbi za ustrezno zagotavljanje kakovosti bivanja, najemnike naprošamo za pregled navodil in njihovo upoštevanje.

Navodila so dosegljiva na povezavi Navodila za uporabo in vzdrževanje stanovanj.


Zaradi povečane dinamike menjave upravnikov v Mestni občini Celje, družba Nepremičnine Celje d.o.o., obvešča upravnike o obveznostih vpisa v register upravnikov. Dodatne informacije so na voljo na povezavi registra upravnikov.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča najemnike tržnih in namenskih stanovanj v Mestni občini Celje glede upravičenosti do subvencije tržne najemnine.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča najemnike stanovanj, katerih lastnik je in se nahajajo v stanovanjskih stavbah, katerih upravnik je Atrij Celje d.o.o..

V zvezi s problematiko plačevanja računov za obratovalne stroške, ki ste jih plačevali upravniku Atrij Celje d.o.o., vas obveščamo, da po javno dostopnih podatkih Atrij Fisa d.o.o., ni pravni naslednik upravnika Atrij Celje d.o.o.

Če ste prejeli račun (položnico) za obratovalne stroške, ki ga je izdal Atrij Fisa d.o.o., lahko tega pisno zavrnete z obrazložitvijo, da Atrij Fisa d.o.o. nima sklenjenje Pogodbe o opravljanju storitev upravljanja za stanovanjsko stavbo na vašem naslovu.

O morebitnih spremembah iz naslova problematike vas bomo obveščali.


Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14; v nadaljevanju Pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13; v nadaljevanju ZUP), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCD-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1. 99/13 in 14/15, 57/15, 90/15-ZUUJFO; v nadaljevanju ZUPJS) Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica  1, 3000 Celje,

OBJAVLJA

  1. prednostno listo A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu pravilnika niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in
  2. prednostno listo B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani  plačati lastno  udeležbo.

S tem obvestilom družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča svoje najemnike o pravilih in postopkih pri rednem vzdrževanju plinskih grelnikov v stanovanjskih enotah družbe ter v primeru okvar le-teh in se vežejo na pooblaščene serviserje. Vse informacije v priloženem obvestilu.

Družba je dne 15.9.2016 dopolnila seznam pooblaščenih serviserjev.

Nepremičnine Celje d.o.o.


Na podlagi Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. ( SV565/2010 ) in 4. člena Pravilnika o prodaji nepremičnin v lasti družbe z dne 31. 5. 2016, družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin.

Predmet prodaje je soba na podstrešju večstanovanjske stavbe Škvarčeva ulica 12 v izmeri 13 m2 , ID znak 1076- 964-12,  posamezni del št. 12, v stavbi 964, k. o. 1076 Medlog (ID 5642410), v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in je prosta vseh bremen.

Navodila za oddajo ponudbe so dosegljiva v priloženi dokumentaciji.