Predstavitev

Družba Nepremičnine Celje d. o. o., je neprofitna stanovanjska organizacija, ki jo je ustanovila Mestna občina Celje z namenom zadovoljevanja potreb po stanovanjih in izboljšanja standarda bivanja prebivalcev Mestne občine Celje. Podjetje upravlja  2150 stanovanj, kar je dobrih 10% vseh stanovanj na območju Mestne občine Celje. Z oddajo stanovanj v najem, izvajanjem in spodbujanjem stanovanjske gradnje, prenove, vzdrževanjem stanovanj in stanovanjskih hiš, družba izvaja stanovanjsko politiko v lokalni skupnosti.

Družba občanom z oddajo neprofitnih stanovanj pomaga reševati stanovanjsko problematiko. Mladim, mladim družinam in občanom srednje generacije zagotavlja pomoč in podporo pri najemu in nakupu nepremičnin.  Starejšim občanom omogoča dostojno življenje v njim prilagojenih in oskrbovanih stanovanjih. Občanom, ki živijo pod pragom revščine zagotavlja bivalne enote. Družba ima aktivno vlogo v razvojnih projektih mesta, spoštuje načela trajnostnega razvoja in energetske učinkovitosti. Pri poslovanju družba želi uresničevati pametne modele in inovativne oblike zagotavljanja strehe nad glavo ter aktivno sooblikuje pomembne dokumente stanovanjske politike Mestne občine Celje. Naše znanje, izkušnje in tradicijo želimo združevati z javnimi in nevladnimi institucijami, izmenjati dobre prakse ter uresničevati cilje kakovosti bivanja s pomočjo evropskih sredstev.

Organi družbe Nepremičnine Celje

 

Skupščina 

Mestni svet Mestne občine Celje

 

Nadzorni svet

Predsednik NS

- Mag. Marko Zidanšek

 

Člani

- Mag. Ingrid Mastnak

- Janko Požežnik

- Sandi Šarman

- Gregor Gregorin

- Emil Sredenšek

- Sandi Krivec

 

Direktor

 - Primož Brvar

 (Direktorja imenuje in razrešuje Nadzorni svet družbe Nepremičnine Celje d.o.o.)

 

Presentation in English language

Company Nepremičnine Celje d. o .o. is a non-profit housing organization, set up by the Municipality of Celje in order to provide the needs for housing and improving the standard of life in the Municipality of Celje. Company manages about 2,150 apartments, representing more than 10% of all housing in the Municipality of Celje. Company tries to meet demand for housing in the city, implements and promotes housing construction, renovates and maintenance apartments and residential houses.

Company is awarding citizens with non-profit housing to solve their housing problems. Young people, young families and citizens of the middle generation are provided with assistance and support in renting and buying real estate. Senior citizens make a decent living in adapted and sheltered housing. Citizens who live below the poverty are provided with housing units. Company plays an active role in the development projects of the city, shapes strategic documents and respects the principles of sustainable development and energy efficiency. Knowledge, experience and tradition is combined with other public and non-governmental institutions, to exchange best practices and attain the objectives of quality life with the help of European funds. Contact for EU projects and information in English language tadej.lebic@celje.si.