Oskrbovana stanovanja

Oskrbovana stanovanja predstavljajo več kot štiri stene. Predstavljajo temelj za varno in zadovoljno starost. Najemnikom nudijo ugodnosti, prirejene željam in potrebam tistih, ki se v tretjem življenjskem obdobju ne želijo odpovedati aktivnemu in samostojnemu slogu bivanja.

Oskrbovana stanovanja grajena po meri, funkcionalno povezana in prilagojena potrebam starejših. V njih je stanovalcem zagotovljena osnovna in socialna oskrba, zdravstveno varstvo in zdravstvena nega po predpisih o zdravstvenem varstvu ter možnost uporabe celodnevne nujne pomoči preko klicnih naprav za pomoč na daljavo.

Oskrbovana stanovanja oddaja Komisija za oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem, ki jo sestavljajo po en predstavnik Nepremičnin Celje d.o.o., Nepremičninskega sklada PIZ, Doma ob Savinji in Zveze društev upokojencev Celje.

Stanovanja se prosilcem oddajajo po razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem (če gre za prvo oddajo) in izven razpisa prosilcem, ki so vložili prijavo po zaključenem postopku dodelitve stanovanj.

V primeru razpisa se upoštevajo samo prijave, prispele v roku razpisa. Izven razpisa se izpraznjena stanovanja praviloma oddajo v najem prosilcem, ki so sodelovali na razpisih, a zaradi prevelikega števila prijav z njimi ni bilo sklenjeno najemno razmerje. Pri izbiri se upoštevajo pogoji iz 5. in 6.člena Pravil za oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem.

Če ni prosilcev iz prejšnjega odstavka, se stanovanja oddajo v najem prosilcem, ki so na Nepremičnine Celje d.o.o., posredovali prijavo za najem oskrbovanega stanovanja izven razpisa.

Do najema oskrbovanega stanovanja so upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • starejši od 65 let
 • jim psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno, organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne potrebujejo popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših in
 • so zmožni plačevati najemnino in druge stroške, ki so vezani na najem stanovanja.

Stanovanje se upravičencu odda v najem za nedoločen čas s prosto oblikovano najemnino. Mesečno znaša približno 5,42 EUR/m2. Med trajanjem najemnega razmerja se najemnina oblikuje skladno z veljavnimi predpisi za oblikovanje najemnin in sklepi organov lastnika stanovanja.

V najemnino niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejanski porabi zaračunali dobavitelji: električne energije, ogrevanja, tople in hladne vode, vodarine, kanalščine, odvoza smeti, RTV prispeveka, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča, telefona, skupne obratovalne stroške hiše, stroške storitev osnovne in socialne oskrbe ter stroške klicne naprave za pomoč na daljavo. Najemnina in ostali stroški se plačujejo najkasneje do 25. v mesecu za tekoči mesec. V primeru zamude plačila se obračunajo zakonske zamudne obresti.

Najemnik ima proti plačilu možnost koriščenja storitev bližnjega Doma ob Savinji po svojih željah in potrebah. Najpogostejše storitve so:

 • pomoč v oskrbovanem stanovanju (gospodinjska pomoč, vzdrževanje osebne higiene, dnevno prinašanje obrokov hrane, pranje in likanje perila),
 • nudenje zdravstvene obravnave in storitev,
 • pomoč pri ohranjanju družabnih stikov.

Najemnik stanovanja je pred izročitvijo ključev dolžan skleniti pogodbo o plačilu akontacije za ureditev stanovanja ob izselitvi ter vplačati akontacijo. Ta znaša približno 25,56 EUR/m2. Vplačana sredstva akontacije se porabijo za financiranje ureditve stanovanja ob izselitvi v primeru, da najemnik stanovanja ne uredi v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanj in za poravnavo drugih neporavnanih obveznosti najemnika. Če najemnik vrne lastniku urejeno stanovanje v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanj, se vplačana sredstva akontacije obrestovana vrnejo.

Lastnik je dolžan v skladu s predpisanimi standardi vzdrževati stanovanje in skupne dele v objektu oskrbovanih stanovanj v stanju, ki zagotavlja najemniku normalno rabo stanovanja in skupnih delov za ves čas trajanja najemnega razmerja in opraviti vzdrževalna dela tako, da se prepreči poslabšanje stanovanjskih razmer najemnika.

Najemnik oskrbovanega stanovanja mora stanovanje vzdrževati v skladu z najemno pogodbo in normativi za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih objektov in ob najemu oskrbovanega stanovanja prevzema obveznost za naslednja vzdrževalna dela:

 • tekoča popravila in vzdrževanje stanovanja (beljenje, notranji opleski, zamenjava tesnil, varovalk, vtičnic, ipd.),
 • popravila na opremi v stanovanju v obdobju 15 let po vgraditvi (zamenjava pohištvenega okovja, popravila in servisiranje štedilnika, hladilnika in nape, zamenjava WC deske, ipd.),
 • zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne ali malomarne rabe in drugo),
 • ostale obveznosti v skladu s predpisanimi standardi vzdrževanja.

Najemnik ne sme spreminjati stanovanjskih prostorov ter vgrajene opreme in naprav v stanovanju brez predhodnega pisnega soglasja lastnika.
   
V primeru izselitve in vrnitve stanovanja mora najemnik stanovanje vrniti urejeno v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanj, drugače lastnik stanovanje uredi na stroške najemnika, oziroma se ta strošek poračuna iz vplačane akontacije za posamezno stanovanje.