O najemu bivalnih enot

Bivalne enote so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih težav najbolj ogroženih skupin prebivalcev, ki ostanejo brez strehe nad glavo ali živijo v nevzdržnih razmerah. Bivalne enote niso klasična stanovanja. Najpogosteje gre za bivalne prostore s souporabo kuhinje in sanitarij. Njihova površina je majhna in ne ustreza standardom, ki sicer veljajo za neprofitna stanovanja. Bivalno enoto se lahko dodeli tudi zaradi izredne socialne ogroženosti pred napovedano deložacijo na podlagi sodne odločbe o izpraznitvi in izročitvi stanovanja lastniku, ko posamezniku ali družini zaradi tega grozi brezdomstvo. V takšnih primerih se bivalno enoto dodeli zlasti zaradi zaščite mladoletnih otrok, starejših oseb, posameznikov s težavami v duševnem zdravju, invalidov, kroničnih bolnikov in brezposelnih oseb.

Bivalne enote se dodeljujejo skladno z 88. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), ki pravi: »Kadar dodeljuje bivalne enote za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb občina, država, javni stanovanjski sklad ali neprofitna stanovanjska organizacija, odda tako bivalno enoto v najem na podlagi seznama upravičencev do dodelitve take bivalne enote. Ko je zagotovljena bivalna enota, se jo po ponovni preveritvi upravičenosti do dodelitve odda v najem tistemu, katerega socialna problematika je najtežja in je površina primerna glede na število družinskih članov, s sklenitvijo najemne pogodbe za določen čas. Postopek se lahko začne na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti.«

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. dodeljuje bivalne enote na podlagi predložene vloge za obdobje šestih mesecev z možnostjo podaljšanja. Najemnik odda vlogo za podaljšanje najema bivalne enote v roku 30 dni pred potekom najemne pogodbe. Pogoji za upravičenost do dodelitve bivalne enote so enaki kot pri razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (stalno bivališče v Mestni občini Celje, državljanstvo Republike Slovenije, materinski domovi, zavetišča, ipd.).