O najemu neprofitnih stanovanj

Neprofitno stanovanje lahko na podlagi javnega razpisa pridobijo v najem upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje, določene s Stanovanjskim zakonom in Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj. Postopek dodelitve stanovanja se prične na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen na spletni strani družbe Nepremičnine Celje in v medijih. Kje in kdaj je mogoče prevzeti obrazce za prijavo na razpis, je objavljeno v samem razpisu, prav tako rok, do katerega je potrebno oddati prijave.
 
Najemodajalec skladno z določili Pravilnika za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, opravi točkovanje prosilcev in na podlagi zbranega števila točk objavi prednostno listo upravičencev, ki prejmejo odločbe o uvrstitvi na prednostno listo. Zoper odločbo se lahko vsak prosilec pritoži, o pritožbi odloča Nadzorni svet družbe Nepremičnine Celje d.o.o.
 
Z uspelimi upravičenci se sklenejo najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino.  Najemne pogodbe se sklenejo s toliko upravičenci, kolikor je bilo navedenih prostih stanovanj v razpisu. Ko najemodajalec sicer razpolaga s prostim stanovanjem, a to zaradi števila družinskih članov po velikosti ni primerno za upravičenca na vrsti za dodelitev, se najemna pogodba sklene s prvim naslednjim upravičencem na prednostni listi ob pogoju, da je stanovanje glede na površino in število družinskih članov primerno. Upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ne odzove k sklenitvi najemne pogodbe, se črta s seznama upravičencev.
 
Najemnina za neprofitna stanovanja se izračuna na podlagi veljavne Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najmenine in določitvi višine subvencioniranih najemnin in se lahko spremeni le na podlagi zakona ali zakonskega predpisa.
 
Najemniki neprofitnih stanovanj so upravičeni do subvencioniranja najemnine, v kolikor zaradi nizkih dohodkov ne zmorejo plačevati neprofitne najemnine. Vse informacije v zvezi z vlogo za subvencionirano najemnino in postopku dodelitve subvencije lahko interesenti pridobijo pri pristojnem Centru za socialno delo, ki v postopku izda tudi odločbo.