Kako do najema?

Neprofitno stanovanje lahko na podlagi javnega razpisa pridobijo v najem upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje, določene s Stanovanjskim zakonom in Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj. Postopek dodelitve stanovanja se prične na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen na spletni strani družbe Nepremičnine Celje in v javnih medijih. Kje in kdaj je mogoče prevzeti obrazce za prijavo na razpis, je objavljeno v samem razpisu, prav tako rok, do katerega je potrebno oddati prijave.

Prijava mora biti popolna, kar pomeni, da morajo biti v obrazcu izpolnjena vsa zahtevana polja, priložene vse priloge, zahtevane v besedilu razpisa. Prijave, oddane po roku in nepopolne vloge, ki jih prosilci tudi po pozivu za dopolnitev ne dopolnijo v zahtevanem roku, se zavržejo.

Najemodajalec skladno z določil Pravilnika za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, opravi točkovanje prosilcev in na podlagi zbranega števila točk objavi prednostno listo upravičencev, ki prejmejo tudi odločbe o uvrstitvi na prednostno listo. Zoper odločbo se lahko vsak prosilec pritoži, o pritožbi pa odloča Nadzorni svet družbe Nepremičnine Celje d.o.o.

Z uspelimi upravičenci se sklenejo najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino.  Najemne pogodbe se sklenejo s toliko upravičenci, kolikor je bilo navedenih prostih stanovanj v razpisu. Ko najemodajalec sicer razpolaga s prostim stanovanjem, a to zaradi števila družinskih članov po velikosti ni primerno za upravičenca na vrsti za dodelitev, se najemna pogodba sklene s prvim naslednjim upravičencem na prednostni listi ob pogoju, da je stanovanje glede na površino in število družinskih članov primerno.

Upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ne odzove k sklenitvi najemne pogodbe, se črta s seznama upravičencev.