Kako do najema?

Bivalne enote za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, so enote v vseh vrstah stanovanjskih stavb za posebne namene in drugih objektih. Bivalne enote se glede na namen in način uporabe razvrščajo na; bivalne enote s souporabo sanitarij in kuhinje, bivalne enote s sanitarijami oziroma kopalnico in souporabo kuhinje ter bivalne enote s kopalnico in mini kuhinjo. Namenjene so socialno ogroženim osebam, ki so se znašle v posebnih življenjskih situacijah, ki so začasnega značaja  in potrebujejo začasno in nujno rešitev za bivanje. Z dodelitvijo bivalne enote se tem osebam omogoči, da si poiščejo ustreznejšo rešitev za bivanje.

Bivalno enoto se na podlagi pisne vloge prosilca  lahko odda v najem za določen čas, praviloma za šest mesecev, vendar največ dvanajst mesecev. Upravičenec, ki mu je bila dodeljena bivalna enota, je obvezan v času uporabe bivalne enote aktivno iskati rešitve iz nastale situacije tako, da uporabi vsa zakonita pravna sredstva in aktivno sodeluje s službami za reševanje nastalih situacij. To dokaže s poročili pristojnih služb in kopijami dokumentov.

Podaljšanje bivanja v bivalnih enotah je možno le na predlog upravičenca po izteku 6 mesecev. Dokazati mora, da je storil vsa dejanja in uporabil vsa sredstva, na podlagi katerih bo prišlo do ureditve razmer in ima poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine in ostalih stroškov. Vlogo za izredno podaljšanje z dokazili mora prosilec dostaviti vsaj 30 dni pred iztekom.