Navodila za vzdrževanje stanovanj

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je najemnikom pripravila Navodila za uporabo in vzdrževanje za najemnike stanovanj. Navodila so ločena za najemnike v stanovanjski soseski Pod gabri, Ulica ob gozdu 3 in najemnike v ostalih večstanovanjskih stavbah. Najemnike naprošamo za pregled navodil in njihovo upoštevanje. Družba v rubriki o vzdrževanju stanovanj objavlja tudi druga pomembna obvestila za najemnike.

Vzdrževanje stanovanjskih stavb in stanovanj je pretežno odgovornost in obveznost lastnikov stanovanj. Manjši del  vzdrževanja gre v breme vsakokratnih najemnikov. V »Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj« je v III. stolpcu Priloge 1 in Priloge 2 določeno, katera vzdrževalna dela je potrebno opravljati na elementih stavbe in stanovanja za doseganje predvidene življenjske dobe posameznega elementa. V stolpcu VII. istih prilog je določeno, kateri del vzdrževanja bremeni najemnike neprofitnega stanovanja. Ker obe prilogi pravilnika skupaj obsegata 40 strani, smo vam za lažjo uporabo pripravili povzetek opisov samo za tiste elemente, pri katerih del vzdrževanja bremeni najemnike.