Moje prvo stanovanje

OPIS UKREPA: Subvencioniranje najemnine za nadpovprečno uspešnega mladega posameznika. Z ukrepom zagotavljamo, da mladi posamezniki, ki so lahko gonilo razvoja lokalne skupnosti, v njej ostanejo s podporo na področju samostojnega bivanja.

FINANCIRANJE: Ustrezna stanovanja se zagotavljajo iz sklada najemniških stanovanj Mestne občine Celje oziroma družbe Nepremičnine Celje d.o.o. Financiranje stanovanj iz višine in obveznosti lastništva nepremičnine zagotavljata navedena subjekta v okviru svojega rednega poslovanja z nepremičninami in uresničevanjem ciljev iz naslova stanovanjske politike.

INFRASTRUKTURA: Na infrastrukturo je vezano zagotavljanje dogovorjenega in ustreznega fonda stanovanj, ki je v določenem obdobju namenjen nadpovprečno uspešnim posameznikom.

KADROVSKI RESURSI: Nanašajo se na delo, ki ga opravljajo zaposleni pri pripravi ustreznih aktov za podelitev stanovanj in operativnega dela pri podeljevanju ustreznih stanovanj. Delo se lahko izvaja ob rednem delovnem procesu subjektov, ki bi podeljevala stanovanja.

AKTI: Za potrebe izvajanja ukrepa je potrebno pripraviti ustrezne akte, ki so lahko (1) samostojni pravilnik o podelitvi stanovanj nadpovprečno uspešnim mladim posameznikom ali (2) dopolnitev že pripravljenih aktov, ki se navezujejo na podelitev službenih stanovanj ali stanovanj namenjenih posebnim ciljnim skupinam.

UČINKI: Med učinke prištevamo razširitev dostopa do stanovanj za mlade; povečanje možnosti za ohranitev mladih in njihovih potencialov v lokalnem okolju ter posledično izboljšanje ekonomskih in družbenih razvojnih potencialov lokalne skupnosti; spodbujanje samostojnih bivanjskih razmer med mladimi in oblikovanje okolja, ki omogoča izboljšanje pogojev za doseganje avtonomije mladih.

SODELOVANJE: Pri izvajanju ukrepa morata kot izvajalca sodelovati Mestna občina Celje, družba Nepremičnine Celje d.o.o. Pri oblikovanju kriterijev za določitev nadpovprečno uspešnih posameznikov morajo sodelovati lokalne mladinske organizacije in organizacije za mlade ter ustanove iz formalnega sistema izobraževanja.

ČAS OD ODLOČITVE DO REALIZACIJE: Ukrep se lahko prične z izvajanjem po sprejetju ustreznih aktov in zagotovitvi ustreznega fonda stanovanj. Povprečni čas od odločitve do realizacije ukrepa - podelitve subvencioniranega stanovanja nadpovprečno uspešnemu posamezniku je mogoče oceniti na od 6 do 8 mesecev.

 

Tabela predstavlja končni razvoj ukrepa mladinske politike "Subvencija najemnine za nadpovprečno uspešnega mladega posameznika", ki ga je razvila skupina mladih pod mentorstvom mladinske delavke Ines Gabriel.

Projekt je financiran s strani programa Erasmus+, ključni ukrep 3 - podpora za reformo mladinskih politik. V projektu sodelujejo Mestna občina Celje, Gimnazija Celje – Center, Zavod CMLC in Klub študentov občina Celje. O poteku projekta vas bomo obveščali na našem FB profilu in spletni strani www.nepremicnine-celje.si.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 


Zadnji dan štiridnevnega srečanja smo obravnavali tematiko bivanja v urbanem okolju. Mladi so med najpomembnejše elemente bivanja v urbanem okolju izpostavili: odnosi s sosedi, prometne povezave, kulturno dogajanje, višina stroškov in namen bivanja. Mladi bivanje v urbanem okolju povezujejo predvsem z bivanjem v času študija in zahtev, ki bi jih lahko prinesle službene obveznosti. Želje na drugi strani niso ozko vezane na bivanje v urbanem okolju, ampak v velikem odstotku izpostavljajo podeželje kot ciljni kraj želenega bivanja. Zanimiv je pogled mladih na bivanja v blokovskih naseljih. Tovrstno obliko bivanja v večini označujejo kot prehodno obliko bivanja, kot svoje "prvo stanovanje" oziroma samostojno bivanje, kot končni cilj pa navajajo bivanje v hiši.

Projekt je financiran s strani programa Erasmus+, ključni ukrep 3 - podpora za reformo mladinskih politik. V projektu sodelujejo Mestna občina Celje, Gimnazija Celje – Center, Zavod CMLC in Klub študentov občina Celje. O poteku projekta vas bomo obveščali na našem FB profilu in spletni strani www.nepremicnine-celje.si.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 


Prvi dan aktivnosti projekta »Moje prvo stanovanje« je za nami. Mladi so gradili »blok« iz lego kock, ocenjevali prave idejne zasnove objektov v središču Celja, poslušali predavanje na temo doseganja lastne avtonomije, opisali kako izgleda njihovo idealno stanovanje in posredovali predloge, kako bi lahko v prihodnosti lažje prišli do svojega prvega stanovanja. Znova se je pokazalo, da mladi razmišljajo izven okvirjev. Poleg klasičnih predlogov za bivanje so podali tudi nekatere "nore ideje", kot je bivanje v medgeneracijskih skupnostih, ki bi temeljijo na vzajemni pomoči več zaporednih generacij.  Predloge ukrepov bodo sedaj samostojno obravnavali in jih nato kot celoto posredovali odločevalcem v lokalni skupnosti skozi različne mehanizme e-participacije.

Projekt je financiran s strani programa Erasmus+, ključni ukrep 3 - podpora za reformo mladinskih politik. V projektu sodelujejo Mestna občina Celje, Gimnazija Celje – Center, Zavod CMLC in Klub študentov občina Celje. O poteku projekta vas bomo obveščali na našem FB profilu in spletni strani www.nepremicnine-celje.si.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 


Osrednja tema drugega dne je bilo bivanje v času študija. Ugotovili smo, da je za študij poleg samega stanovanja oziroma študentskega doma, pomembno tudi s kom bivaš. Bivanje v skupnosti je eden izmed temeljev kakovostnega bivanja. Predstavnica Kluba študentov občine Celje je pojasnila, kakšne so možnosti bivanja v času študija in na kaj morajo študenti biti najbolj pozorni, predvsem pri najemu stanovanj. Pri izvedbi delavnic se je bivanje v času študija izpostavilo kot prvi korak k osvajanju lastne avtonomije. To je čas ko se študenti praviloma prvič srečajo s samostojnim bivanjem. Bodoči študenti in aktualni študenti so izpostavili, da jih v času bivanja zanima predvsem bivanje v najetem stanovanju, študentski dom omenjajo kot eno izmed zadnjih možnosti bivanja.

Projekt je financiran s strani programa Erasmus+, ključni ukrep 3 - podpora za reformo mladinskih politik. V projektu sodelujejo Mestna občina Celje, Gimnazija Celje – Center, Zavod CMLC in Klub študentov občina Celje. O poteku projekta vas bomo obveščali na našem FB profilu in spletni strani www.nepremicnine-celje.si.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 


Zaključimo šolo, študij, spoznamo partnerja ... in kar naenkrat smo trije. In kaj zdaj? Odgovor na to vprašanje smo poskusili skozi delavnice pridobiti tretji dan. Mladi so spoznali, da  "mama hotel" z vidika doseganja avtonomije in socialnega razvoja lastne družine ni najbolj primerna rešitev, a se hkrati zavedajo, da je bivanje v lastnem stanovanju brez pomoči sorodnikov skoraj "misija nemogoče". Sicer pa mladi pravilno izpostavijo, da je razumevanje in medsebojno spoštovanje znotraj partnerske skupnosti oziroma družine na prvem mestu. Med ukrepi je bilo največkrat izpostavljeno ugodno financiranje s pomočjo kreditov in pa zagotavljanje večjega fonda stanovanj z neprofitno najemnino. Zanimivi so bili tudi opisi "idealnih stanovanj", vsa so vsebovala vsaj kamin in notranji bazen :)

Projekt je financiran s strani programa Erasmus+, ključni ukrep 3 - podpora za reformo mladinskih politik. V projektu sodelujejo Mestna občina Celje, Gimnazija Celje – Center, Zavod CMLC in Klub študentov občina Celje. O poteku projekta vas bomo obveščali na našem FB profilu in spletni strani www.nepremicnine-celje.si.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 


Družba Nepremičnine Celje d. o. o. je v letu 2016 bila uspešna na razpisu programa Erasmus+, Ključi ukrep 3 – podpora za reformo politik, s projektom Moje prvo stanovanje. Namen projekta je vzpostaviti strukturirani dialog z mladimi v Celju, vpogledati v potrebe mladih na področju zagotavljanja stanovanj, kakovosti bivanja in ukrepov za doseganje avtonomije na področju samostojnega bivanja.

V projektu so določeni naslednji cilji:

  • vzpostavitev dialoga z mladimi v stanovanjski skupnosti na področju stanovanjske politike in kakovosti bivanja;
  • spoznavanje in analiza potreb na področju bivanja in kakovosti bivanja v lokalni skupnosti;
  • priprava predloga ukrepov na lokalni ravni, ki bodo mladim zagotavljala uspešnejši dostop do najemniških stanovanj in
  • aktivno udejstvovanje mladih v lokalni skupnosti.

Strukturo projekta sestavlja 4 - dnevno srečanje mladih iz Celja, ki bodo skozi voden proces strukturiranega dialoga pripravili ukrepe na področju kakovosti bivanja in stanovanjske politike v Celju. Z uporabo metod neformalnega učenja bodo mladim predstavljene številne možnosti in načini reševanja njihovih aktualnih stanovanjskih vprašanj, doseganje lastne avtonomije in osebne rasti.

V projektu sodelujejo Mestna občina Celje, Gimnazija Celje – Center, Zavod CMLC in Klub študentov občina Celje. O poteku projekta vas bomo obveščali na našem FB profilu in spletni strani www.nepremicnine-celje.si.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.