Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih Mestne občine Celje

 
Zaključila so se gradbeno obrtniška dela v projektu Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih Mestne občine Celje. Prenovljenih je vseh 26 stanovanj na 14 lokacijah. Nepremičnine Celje d.o.o. kot upravljavec in  lastnik teh stanovanj z ureditvijo stanovanj prispeva k reševanju stanovanjskega problema različnih ciljnih skupin ter z učinkovito rabo prostora na urbanih območjih prispeva k ciljem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
 
Operacija Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih Mestne občine Celje je sofinancirana v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

Zaključujejo se GOI dela v operaciji Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih v Mestni občini Celje.

Operacija Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih Mestne občine Celje je sofinancirana v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.


Operacija Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih v Mestni občini Celje prejela je s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela Sklep o sofinanciranju.

Operacija Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih Mestne občine Celje je sofinancirana v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.


Predmet projekta je prenova 26 stanovanj na 14 lokacijah v MO Celje, ki trenutno niso primerna za uporabo. Stanovanja ležijo na degradiranih območjih MOC. Nepremičnine Celje d.o.o. kot upravljavec in  lastnik teh stanovanj želi z ureditvijo stanovanj prispevati k reševanju stanovanjskega problema različnih ciljnih skupin ter širše z učinkovito rabo prostora na urbanih območjih prispevati k ciljem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Namen investicije je dodati vrednost nepremičninam, saj bosta obnova in ureditev zagotovila ustrezne pogoje za bivanje. S projektom prenove stanovanjskega fonda na degradiranih območjih Mestne občine Celje želi investitor vzpostaviti funkcionalne stanovanjske enote za potrebe najemnikov. Prenovljene stanovanjske enote bodo zadovoljile potrebe po najemnih stanovanjih za različne ciljne skupine, ki so: upravičenci do neprofitnih stanovanj, upravičenci do namenskih stanovanj (mladi in mlade družine, podjetniki, starejši) in upravičenci do službenih stanovanj. Naselitev novih prebivalcev v obnovljena stanovanja pomembno vpliva na kvaliteto življenja vsakega posameznika ter na njegovo vključenost v širšo družbo.

S posegom v prostor je upoštevana osnovna namenska raba prostora. S prenovo se uredijo stanovanja, ki so primerna za bivanje, zagotovi se vselitev najemnikov in posledično revitalizacija ožjega območja, kjer se stanovanja nahajajo (centri stanovanjskih sosesk, staro mestno jedro). S projektom se ohranja ali izboljšuje kakovost zraka v mestu z vgradnjo najsodobnejših ogrevalnih naprav v objektih, ki niso priključeni na mestno toplovodno omrežje.

S tem uresničujemo cilje investicije, ki so v skladu s prednostno naložbo 6.3 – izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest ter posredno z zamenjavo stavbne opreme zmanjšanje onesnaženosti zraka in hrupa. Operacija prispeva k realizaciji specifičnega cilja 1 Operativnega programa, in sicer k učinkoviti rabi prostora na urbanem območju.

Naročilo je sofinancirano v okviru v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

Več o EU skladih.