Stanovanjska politika

Upadanje števila rojstev in podaljševanje življenjske dobe rezultira s spreminjanjem starostne sestave prebivalstva. Staranje prebivalstva je značilno za vse razvite družbe, med njimi države Evropske Unije in tudi Slovenijo. Zagotavljanje kakovostnega bivanja za starejše bo torej ena izmed pomembnjših politik v prihodnosti.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o., Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter Zveza društev upokojencev Celje, so v letu 2018 obravnavali temo kakovosti bivanja v tretjem življenskem obdobju s poudarkom na stanovanjski politiki. Rezultat obravnave je publikacija, ki predstavlja analitičen pregled možnosti stanovanjskega bivanja za starejše v Mestni občini Celje. Z njo želimo narediti enega izmed prvih korakov k obravnavi teme v lokalni skupnosti. Vabljeni k branju in podajanju vašega razmišljanja.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je tokrat pristopila k skupnemu projektu s Klubom študentov občine Celje. Obravnavali smo tematiko prvega najema stanovanj pri zasebnikih. Rezultat obravnavane tematike je publikacija, ki daje praktične nasvete in vsebine študentom, mladim in mladim družinam pri najemu stanovanja. Vabljeni k prebiranju.


Predstavniki družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Mestne občine Celje, so se 4. in 5.10.2017, pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije in Mesta Dunaj, udeležili strokovnega srečanja na temo »Dunajski model zagotavljanja javno in cenovno dostopnih stanovanj«. Program je zajemal obsežno predstavitev modela zagotavljanja javno in cenovno dostopnih stanovanj ter obisk primerov dobrih praks.

Mesto Dunaj ima v lasti in upravlja 220.000 stanovanjskih enot, kar predstavlja dobrih 25 % mestnega stanovanjskega fonda. Te stanovanjske enote so primarno namenjene tako prebivalcem z nižjimi prihodki, kot prebivalcem, ki imajo višje prihodke od povprečja, vsebinsko pa so ekvivalentna stanovanjem z neprofitno najemnino, kot jih poznamo v Sloveniji.

Od leta 1980 je Dunaj nadgradil model zagotavljanja javno dostopnih stanovanj. Danes namreč mesto Dunaj poleg lastnih stanovanj indirektno kontrolira še dodatnih več kot 200.000 stanovanjskih enot, kar skupaj prinaša skoraj 60% celotnega stanovanjskega fonda mesta. Model temelji na procesu nakupa ustreznih zemljišč s strani mesta, kjer je predvidena stanovanjska gradnja. Mesto nato na podlagi natečaja in kriterijev kot so: arhitektura, umestitev v okolje, socialna dimenzija in ekonomike predlagane rešitve, izbere investitorja, mu pod ugodnimi pogoji proda zemljišče ter omogoči posojilo z nizkimi obrestmi in dolgimi roki odplačevanja, tudi več kot 30 let. Najemnina v tovrstno zgrajenih stanovanjih je nato regulirana na način, da omogoča ugoden dostop do stanovanj različnim ciljnim skupinam.

Rezultati modela so odlični, saj Dunaj na tovrsten način ustrezno sledi demografiji in naraščajočemu številu prebivalstva, kar je osnova za nadaljnji razvoj mesta. Model hkrati omogoča tudi usklajeni urbanistični razvoj, kar je razvidno predvsem v izjemnih projektih kot so Lakeside Aspern, v njegovi osnovi stanovanjskem projektu, z multiplikativnimi učinki na gospodarskem in družbenem nivoju.

Čeprav je zaradi velikosti mesta Dunaj in njegove demografije težko postavljati vzporednice s Celjem, lahko iz vsebine njihove stanovanjske politike izluščimo pomembne ugotovitve:

(1) stanovanjska politika predstavlja enega izmed temeljnih podpornih mehanizmov razvoja mesta;

(2) zagotavljanje javno dostopnih stanovanj omogoča prebivalcem dostop do kakovostnega bivanja po načelu sprejemljive cenovne politike;

(3) urbanistični ter stanovanjski projekti predstavljajo osrednji multiplikator gospodarskega razvoja območja in

(4) predstavljeni Dunajski model omogoča tudi občinam v Sloveniji nekatere uporabne mehanizme strateškega načrtovanja, predvsem na področju urbanizma in umeščanju stanovanjske gradnje v prostor.

Ogled dobrih praks in modela zagotavljanja javno dostopnih stanovanj je udeležencem podal pomembne informacije in dober vpogled v vsebino, ki jo bomo lahko uporabili pri projektu gradnje Stanovanjske soseske DN 10 s 135 stanovanji, kjer se trenutno pripravlja investicijska dokumentacija in pripravi Lokalnega stanovanjskega programa Mestne občine Celje, ki bo podal usmeritve in ukrepe na področju stanovanjske politike za obdobje 2018 – 2022.

Podrobno gradivo na voljo v spodnjih datotekah.