Pogosta vprašanja

Pred vsakim posegom na skupnih delih objekta (v tem primeru namestitev zunanje enote klima naprave) mora najemnik predhodno pridobiti soglasje etažnih lastnikov (solastnikov) v stavbi, ki imajo skupaj najmanj 50 %-ni delež na stavbi, za kar se praviloma lahko obrne na upravnika.

Notranja enota klima naprave ter pripadajoče napeljave se nahajajo v stanovanju, zato mora najemnik za pridobitev soglasja zaprositi še  lastnika stanovanja. V ta namen izpolni obrazec  Vloga za izdajo soglasja lastnika za posege najemnika v stanovanju ter mu poleg zahtevanih prilog doda soglasja solastnikov stavbe. Na podlagi popolne vloge bomo najemniku sporočili stališče ter pogoje glede na želeni poseg.

Če ima stavba status nepremične kulturne dediščine mora najemnik pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje (obrazci so na voljo spletni strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije) ter nato ravnati v skladu s pridobljenimi pogoji in soglasjem.


103. člen Stanovanjskega zakona, med krivdne razloge, zaradi katerih lahko lastnik odpove najemno pogodbo v 5. točki kot krivdni razlog navaja: "če najemnik oziroma osebe, ki z njim stanujejo, z načinom uporabe stanovanja pogosto grobo kršijo temeljna pravila sosedskega sožitja določenega s hišnim redom ali z načinom uporabe huje motijo druge stanovalce pri njihovi mirni uporabi staovanja".

Če gre za kršitve te vrste, lahko sostanovalci glede na vrsto in stopnjo kršitve:

  • o kršitvi obvestijo policijsko postajo, ki ukrepa na podlagi Zakona o varstvu javnega reda in miru;
  • če gre za kršitev, ki se dogaja na oz. v skupnih delih in napravah o tem obvestijo upravnika zgradbe in
  • v primeru kršitev v stanovanju o tem pisno obvestijo lastnika. Anonimnih obvestil lastnik Nepremičnine Celje d.o.o. ne obravnava.

  


Neprofitno stanovanje v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o. lahko v najem pridobite na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani družbe in v medijih. Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije in ob upoštevanju vzajemnosti, državljani ostalih članic Evropske unije s stalnim bivanjem v Mestni občini Celje.

Glede na dohodek prosilca se oblikujeta dve prednostni listi: lista A za prosilce z nižjimi dohodki in lista B za prosilce z višjimi dohodki, ki so zavezanci za plačilo varščine in lastne udeležbe. Več informacij o neprofitnih stanovanjih je na voljo na zavihku neprofitna stanovanja.

 


Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, je v času razpisa na razpolago na sedežu in spletni strani družbe.


Kriterij velikosti stanovanj po Pravilniku o dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem ni vezan na strukturo stanovanja (število sob), ampak na velikost stanovanja. Normativi so razvidni iz naslednje tabele:

Število članov gospodinjstva Površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine - lista A Površina stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine - lista B
1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do   45 m2
2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do   55  m2
3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do   70 m2
4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do   82 m2
5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do   95 m2
6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

V kvadraturi se upoštevajo pomožni prostori, kleti, balkoni in del skupnih prostorov, vendar se ne všteva celotne površine. Slednja se pomnoži z ustreznim faktorjem.


V kolikor najemnik želi zamenjati stanovanje zaradi spremembe števila družinskih članov oz. drugih razlogov, lahko na družbo Nepremičnine Celje d.o.o. naslovi Vlogo za zamenjavo stanovanja. Zamenjava stanovanj v lasti družbe je možna tudi na predlog najemnika, ki sam najde nadomestno najemno stanovanje v okviru  stanovanjskega fonda  v  lasti  družbe. Z zamenjavo se mora strinjati tudi najemnik drugega stanovanja ob hkratnem izpolnjevanju pogojev, določenih v Pravilniku o dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem. Vlogo za Dogovor o zamenjavi je potrebno nasloviti na družbo Nepremičnine Celje d.o.o. Predpogoj za obravnavo vloge je poravnana najemnina in obratovalni stroški. 


V primeru smrti najemnika neprofitnega stanovanja, mora lastnik slednjega skleniti najemno pogodbo pod istimi pogoji z naslednjimi upravičenci:

  •  zakoncem najemnika;
  • osebo, s katero je živel v zunajzakonski skupnosti in
  • ožjim družinskim članom, dejansko prebivajočim v stanovanju v času najemnikove smrti, če je imel prijavljeno stalno bivališče ter bil naveden v najemni pogodbi.

 

Uporabnik stanovanja naslovi Vlogo za prenos najmenega razmerja po smrti najemnika na družbo Nepremičnine Celje d.o.o. 


Bivalne enote so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih težav najbolj ogroženih skupin prebivalstva. To so ljudje, ki ostanejo brez strehe nad glavo ali živijo v nevzdržnih razmerah. Bivalne enote niso klasična stanovanja. Najpogosteje imajo souporabo kopalnice, stranišča in kuhinje. Določene bivalne enote so majhna stanovanja z zasilno kuhinjo, kopalnico in straniščem. Njihova površina je majhna in ne ustreza standardom, ki veljajo za neprofitna stanovanja.

Za dodelitev bivalne enote izpolnite Vlogo za najem bivalne enote. Dodatne informacije o bivalnih enotah lahko pogledate na zavihku bivalne enote.


Najemnik izpolni Izjavo o odpovedi najema stanovanja ter jo posreduje družbi Nepremičnine Celje d.o.o. V izjavi so navodila za primopredajo stanovanja. 


Najemnike neprofitnih stanovanj, poleg obratovalnih stroškov, bremenijo tudi z zakonom določena vzdrževalna dela. Navedena so v  Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj ter prilogah. Za lažji pregled in razumevanje smo vam pripravili tudi dodatne pojasnitve, ki so na voljo na povezavi o vzdrževanju.


Najemnik najprej preveri, koga v skladu z določili Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj bremeni vzdrževalno delo. V kolikor bremeni lastnika stanovanja, najemnik izpolni Vlogo za izvedbo vzdrževalnih del in jo posreduje družbi. Na njeni podlagi se opravi ogled in izvede ukrepanje. 


Pred vsakim posegom na skupnih delih objekta (v tem primeru na fasadi) mora najemnik predhodno pridobiti soglasje etažnih lastnikov (solastnikov) v stavbi, ki imajo skupaj najmanj 50 % - ni delež na stavbi, za kar se praviloma lahko obrne na upravnika.

Okna in/ali balkonska vrata so sestavni del stanovanja, zato mora najemnik po pridobitvi soglasja etažnih lastnikov (solastnikov) za pridobitev soglasja zaprositi še  lastnika stanovanja. V ta namen izpolni obrazec  Vloga za izdajo soglasja lastnika za posege najemnika v stanovanju ter mu poleg zahtevanih prilog doda soglasja solastnikov stavbe. Na podlagi popolne vloge bomo najemniku sporočili stališče ter pogoje glede na želeni poseg. 

Na območju Mestne občine Celje je v veljavi »Odlok o določitvi območij oziroma objektov v Mestni občini Celje za izvedbo vzdrževalnih del«. Zato mora najemnik pred posegom pridobiti soglasje pristojne občinske službe na način in pod pogoji, navedenimi v 8., 9. in 10. členu tega odloka.

Če ima stavba status nepremične kulturne dediščine mora najemnik pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje - obrazci za vloge so na spletni strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije - ter nato ravnati v skladu s pridobljenimi pogoji in soglasjem.

 


Izbor dobavitelja je odločitev najemnika. V primeru spremembe, glede na trenutnega dobavitelja, najemnik pisno zaprosi lastnika na Vlogi za spremembo dobavitelja. Priloži mu dokumente, ki jih zahtevajo dobavitelji. Lastnik izda pisno soglasje. 

 


V skladu z določbami Stanovanjskega zakona, lahko najemnik v delu stanovanja opravlja dejavnost, če ta ni moteča do ostalih stanovalcev pri mirni rabi njihovih stanovanj in ne povzroča čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe.

Za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja najemnik ali etažni lastnik potrebuje soglasje solastnikov, ki imajo več kot tri četrtine solastniških deležev v stavbi. Potrebna je vključenost soglasij etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropovi mejijo na stanovanje, v katerem se bo dejavnost opravljala.

Najemnik pridobi tudi pisno soglasje lastnika stanovanja - najemodajalca, s katerim mu ta dovoljuje opravljanje dejavnosti v delu stanovanja. Naši najemniki za soglasje zaprosijo z Vlogo za pridobitev soglasja za opravljanje dejavnosti.