Informacije o stanovanjski soseski Dečkovo naselje - DN 10

Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 predstavlja skupno naložbo družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Mestne občine Celje. Slednja na območju ureja komunalno infrastrukturo, družba Nepremičnine Celje d.o.o. pa gradi 6 večstanovanjskih objektov s 142 stanovanji in garažno hišo. Naložba uresničuje temeljne cilje Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje. Z zagotavljanjem javnih najemnih stanovanj različnim socialnim skupinam je naložba izjemnega pomena za uresničevanje ciljev stanovanjske politike v Celju. Z zagotavljanjem kakovostnih stanovanjskih površin za različne tipe bivanjskih skupnosti, naložba prinaša številne multiplikativne učinke in predstavlja enega izmed temeljnih podpornih ukrepov za razvoj mesta.

V stanovanjski soseski bo na voljo naslednji stanovanjski program: 14 oskrbovanih stanovanj, projektiranih na podlagi Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše, 36 stanovanj bo namenjenih mladim in mladim družinam, 92 stanovanj pa bo oddanih v neprofitni najem. Med slednjimi bodo arhitekturno prilagojena stanovanja za potrebe invalidov in stanovanja s prilagojenimi inštalacijami za osebe z okvaro čuta. Vsa stanovanja bodo podeljena na podlagi javnih razpisov. Stanovanjska soseska se gradi v dveh fazah. V prvi fazi bo na voljo 50 stanovanj, ki so vseljiva v zaključku leta 2021, v drugi fazi bo na voljo 92 stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva v zaključku leta 2022. 

Stanovanjska soseska sledi vsem sodobnim gradbenim standardom in bo stanovalcem zagotavljala ustrezen nivo kakovosti bivanja. Na območju soseske bo revitaliziranih 2,3 ha površin. Na podlagi revitalizacije teh površin sta družba Nepremičnine Celje d.o.o. in Mestna občina Celje pridobila tudi 5.764.510 EUR nepovratnih sredstev v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

»Projekt je sofinanciran tudi s strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada po Programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 in iz Sklada skladov SID banke«. Foto: Jan Grušovnik