Najemnina

Najemnina za bivalno enoto je enaka kot najemnina za neprofitna stanovanja in je izračunana na podlagi veljavne Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnine v neprofitnih stanovanjih  ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.